Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Oferujemy realizację kompleksowej obsługi w zakresie zarządzania projektami.

W ramach kompleksowej obsługi przy zarządzaniu projektem Kancelaria zapewnia wsparcie przy realizacji ogółu czynności:

 • kompleksowa obsługa prawna projektu,
 • administrowanie projektem,
 • opracowanie harmonogramu projektu,
 • doradztwo w zakresie realizacji projektu,
 • przygotowywanie wzorów umów z wykonawcami,
 • przekazywanie  Klientowi sprawozdań z przebiegu wykonywania przedmiotu umowy,
 • zarządzanie procesami związanymi z realizacją poszczególnych etapów projektu,
 • czuwanie nad terminową realizacja projektów,
 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji prac,
 • przygotowanie merytorycznego uzasadnienia zmian do wniosków i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 • promocja projektu- działania marketingowe,
 • koordynowanie współpracy pomiędzy partnerami realizującymi wspólnie projekt,
 • monitorowanie i kontrola realizacji projektu,
 • zarządzanie ryzykiem związanym z realizacją dotacji,
 • przygotowanie i aktualizacja harmonogramów realizacji projektami,
 • koordynowanie współpracy z pracownikami Klienta oraz firmami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację projektu.