Umowy

Umowy

Kancelaria specjalizuje się w opracowaniu, opiniowaniu oraz audytowaniu umów.

Przygotowujemy dla Klientów wzorce umowne stosowane w organizacji. Wspieramy Klientów w procesie negocjowania umów oraz wprowadzania korekt w oparciu o ustalenia z kontrahentem.

Świadczymy także usługę występowania jako ZEWNĘTRZNY DZIAŁ PRAWNY w imieniu Klienta.

Szkolimy handlowców z umów stosowanych w organizacji.

Realizujemy kompleksowe audyty umów w organizacji.

Korelujemy treść umów z procesami windykacyjnymi.


Czynności realizowane w ramach AUDYTU UMÓW:

  • analiza umów handlowych zawieranych z kontrahentami, w szczególności pod kątem reprezentacji stron, poprawności aneksów, weryfikacji autentyczności dokumentów przedstawionych do umowy, prawidłowego stosowania zasad uchylania się od skutków prawnych, odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy, niewykonanie umowy, odstąpienia od umowy, uwzględnienia zmiany okoliczności (rebus sic stantibus),
  • analiza pod kątem opracowania procedur weryfikowania kontrahenta,
  • analiza prawnych instrumentów zabezpieczania transakcji,
  • analiza wartości niematerialnych i prawnych, w tym posiadania wymaganych prawem decyzji, koncesji, zezwoleń i licencji,
  • analiza zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie,
  • przygotowanie wzorców umów, zawierające warianty zabezpieczeń, które można dowolnie komponować w toku prowadzonych negocjacji z kontrahentem,
  • wskazanie w umowach obszarów „negocjowalnych” oraz „nienegocjowalnych”,
  • przygotowanie kilku wzorców umów do analogicznych transakcji, które można dowolnie komponować w zależności od ustaleń oraz wymagań kontrahenta.

W ramach audytu oferujemy jednorazową lub okresową analizę umów gospodarczych i cywilnoprawnych oraz z zakresu prawa pracy. Przygotowujemy wzorce umów, w tym wzorce modułowe, weryfikujemy istniejące postanowienia umów, proponujemy modułowe prawne formy zabezpieczania umów. Audyt obejmuje także dokumentację handlową stanowiącą realizację postanowień umownych.