Diversity zarządzanie różnorodnością

Diversity zarządzanie różnorodnością

Wspieramy przedsiębiorców we wdrażaniu procedur zarządzania różnorodnością. Szkolimy pracowników i menadżerów w zakresie zarządzania różnorodnością. Doradzamy w zakresie uwzględnienia zagadnień diversity w procesach rekrutacji, awansu, procedurach i procesach wewnętrznych. Realizujemy audyty różnorodności celem przedstawienia diagnozy przedsiębiorstwa. Wdrażamy procedury work-life balance.

Pełnimy funkcję Pełnomocników ds. polityki równości i różnorodności. Termin Diversity w kontekście odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) odnosi się do różnorodności osób zatrudnionych. Odmienność może dotyczyć takich przesłanek jak: płeć, przynależność rasową, przynależność narodową i etniczną, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, stopień i rodzaj niepełnosprawności, stan zdrowia, wiek, orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową, a także status rodzinny, styl życia, jak również inne możliwe przesłanki dyskryminacyjne.

Przykładowa agenda szkolenia
Temat szkolenia: Diversity w biznesie, czyli jak zarządzać różnorodnością.
Program:

  1. Różnorodność w organizacji - wprowadzenie.
  2. Dyrektywa w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. 
  3. Dyrektywa w sprawie poprawy równości płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków.
  4. Dyrektywa work-life balance, zmiany w prawie pracy jako narzędzie zwiększenia aktywności kobiet na rynku pracy.
  5. Różnorodność w procesie rekrutacji, zatrudnieniu, onboardingu.
  6. Procedury prawne w przedsiębiorstwach jako narzędzie zarządzanie różnorodnością.
  7. Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu.
  8. Kanały zgłaszania naruszeń i sposoby reagowania w organizacji.
  9. Mediacje jako polubowne metody rozwiązywania napięć i konfliktów w organizacji.
  10. Case study- analiza przypadków, orzecznictwo sądów.