Prawo pracy

Prawo pracy

Świadczymy dla Pracodawców kompleksową obsługę z zakresu prawa pracy.

Zakres wsparcia:

 • stałe i kompleksowe doradztwo;
 • tworzenie umów;
 • wdrożenie Regulaminów w tym Regulaminów Pracy, Wynagradzania;
 • doradztwo w zakresie zakazu konkurencji;
 • doradztwo w zakresie powierzenia mienia;
 • doradztwo w zakresie stosowania monitoringu pracowniczego;
 • doradztwo w zakresie nieuczciwej konkurencji;
 • doradztwo w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • doradztwo w zakresie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 • doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
 • doradztwo w zakresie konsultacji Związkowych;
 • doradztwo w zakresie rozliczania podróży służbowych;
 • tworzenie Kodeksów etyki, Procedur ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa;

Procedur przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji molestowaniu

 • wdrażanie Procedur zarządzania różnorodnością Diversity;
 • wdrożenie procedur z zakresu ochrony danych osobowych pracowników;
 • doradztwo w zakresie procedur rekrutacji;
 • doradztwo w zakresie procedur onboardingu.
 • wspieranie w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przeprowadzamy audyty z zakresu prawa pracy.

Przeprowadzamy due diligence pracowniczy w transakcjach M&A.

Wspieramy w wypracowaniu porozumienia z pracownikiem w drodze polubownej.

Wspieramy w prowadzeniu komunikacji i harmonijnej współpracy ze Związkami Zawodowymi.