Fundacje rodzinne

Fundacje rodzinne

Wspieramy Klientów przy założeniu fundacji rodzinnej.

Świadczymy usługi prawne w zakresie założenia Fundacji Rodzinnej. Realizujemy warsztaty sukcesyjne.

 W szczegółowy zakres czynności związanych z założeniem Fundacji Rodzinnej wchodzi:

 1. Analiza i weryfikacja bieżącej sytuacji korporacyjnej Klienta w ramach Warsztatu sukcesyjnego obejmującego:
  1. posiadane przez fundatora udziały;
  2. analiza majątku prywatnego Fundatora i członków najbliższej rodziny w tym nieruchomości- dokumentacji;
  3. ustalenie kręgu członków rodzinny objętych sukcesją - w zakresie w jakim mogą stanowić/wnosić wkład do FR 
 2. Ustalenie i zdefiniowanie celów Fundacji;
 3. Ustalenie kręgu fundatorów i beneficjentów ich uprawnień oraz zakresu przysługujących im świadczeń;
 4. Opracowanie projektu statutu FR;
 5. Opracowanie projektu/planu wniesienia składników do FR;
 6. Złożenie wniosku o zawiązanie fundacji - czynności formalne i ustawowe związane z rejestracją;
 7. Wdrożenie procedur obowiązujących w FR - sprawne i efektywne działanie FR, a wynikających z nowej regulacji ustawy o FR w tym: rejestr beneficjentów, regulamin prac zarządu, rady (o ile będą wymagane);

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, po wielu latach oczekiwań, jest już uchwalonym aktem prawnym i weszła w życie w 22 maja 2023. Zgodnie z brzmieniem Art. 2. „Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej”. Fundacja rodzinna jest więc instrumentem prawnym zapewniającym ochronę przed rozdrobnieniem majątku prywatnego Przedsiębiorcy, umożliwiającym zarządzanie tym majątkiem i czerpanie z niego korzyści, które będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania osób, wskazanych przez Fundatora. To instytucja, która umożliwia zachowanie ciągłości funkcjonowania firmy oraz zabezpieczenie interesów majątkowych Fundatora i członków jego rodziny. Tworzyć ją zatem będziemy nie dla siebie (choć po części zapewne też), ale przede wszystkim dla innych, dla osób o których myślimy już dziś, a które z jakiś przyczyn nie powinni, nie chcą lub nie mogą osobiście kontynuować biznesu w ramach sukcesji. Celem powołania Fundacji rodzinnej będzie de facto oddanie fundacji naszego majątku (np. pieniędzy, nieruchomości, udziałów w spółkach), aby ta nim zarządzała i aby majątek wniesiony do Fundacji służył wskazanym przez Fundatora osobom (beneficjentom) przez wiele lat i wiele pokoleń. Powołanie fundacji rodzinnej będzie dobrowolne i będzie mogło nastąpić w dwojaki sposób: w testamencie przez jednego Fundatora (a to w kontekście zakazu testamentów wspólnych), bądź Aktem Założycielskim (Statutem) sporządzanym w formie aktu notarialnego (w tym przypadku Fundatorem może być więcej jak jedna osoba i nie muszą być to osoby najbliższe). Warto zatem poznać bliżej tę regulację, aby można świadomie podjąć decyzję, czy to rozwiązanie prawne jest do zastosowania dla mnie i dla mojej rodziny, dla mojego biznesu, czy będzie korzystne, jakie będzie niosło skutki? Szczególnie Przedsiębiorcy powinni być zainteresowani instytucją Fundacji rodzinnej, jako podmiotu, który jest opodatkowany w indywidualny sposób i może być atrakcyjnym elementem uzupełniającym dla danego Przedsiębiorcy i grupy jego spółek/podmiotów gospodarczych.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty sukcesyjne celem omówienia instytucji Fundacji rodzinnej w kontekście Państwa sytuacji prawnej.

Prowadzimy warsztaty, szkolenia dedykowane zagadnieniu Fundacji rodzinnej.