RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska, ul. Księcia Witolda 17/3, 50-202 Wrocław, NIP 692 247 32 18, kancelaria@drksk.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach udzielenia odpowiedzi na zapytanie, nawiązania współpracy, przygotowania i realizacji zawartej umowy oraz realizacji obowiązków określonych przepisami prawa.
 3. Podstawę stanowią działania w zakresie niezbędnym w celu:
  • przeprowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy, zawarcia i realizacji umowy art. 6 ust. 1 lit. b;
  • wykonania przez Administratora obowiązku prawnego art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. b RODO) ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o radcach prawnych, ustawy AML;
  • wypełnienie obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora art. 6 ust. 1 lit. f ROO;
  • przesyłanie informacji o ofercie, alertów prawnych na podstawie ar. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmioty uprawnione z mocy przepisów prawa oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do Pani/Pana danych, w szczególności informatyczne, pocztowe, kurierskie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami, których administrator jest stroną. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Dane osobowe przetwarzane w celach podatkowych są przechowywane przez okres potrzebny do wypełnienia obowiązków publicznoprawnych.
 6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu;
  • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych.
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • prawo do cofnięcia zgody. (zgodnie z przepisami RODO.)
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji i profilowania, i nie będą przekazywane do państw trzecich (do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - EOG).
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.