Zarządzanie ryzykiem prawnym

Zarządzanie ryzykiem prawnym

Wspieramy menadżerów w świadomym zarządzaniu ryzykiem prawnym w przedsiębiorstwie.

Realizujemy audyty prawne celem pełnego poznania praktycznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa i otoczenia prawnego. Analizujemy procesy biznesowe, stosowane dokumenty, praktykę postępowania i otoczenie, uwarunkowania zewnętrzne. Identyfikujemy ryzyka - tworzymy mapę ryzyk. Analizujemy prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka oraz skutki jego wystąpienia. Określamy istotność ryzyka dla organizacji. W ramach warsztatów z menadżerami opracowujemy decyzję co do sposobu postępowania z ryzykiem w perspektywie krótko i długoterminowej. Wspieramy przy zarządzaniu ryzykiem oraz monitorujemy działania podjęte w reakcji na stwierdzenie ryzyka w kontekście ich wpływu na prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.

Po opracowaniu mapy ryzyk prawnych w toku bieżącej obsługi prawnej aktywnie wspieramy w procesie zarządzania ryzykiem poprzez m.in.:

  • monitorowanie podjętych działań;
  • wdrażania procedur, dokumentów celem ograniczenia ryzyka;
  • informowanie i dostosowanie organizacji do zmian w prawie;
  • bieżące doradztwo.