Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

W ramach kompleksowej obsługi prawnej radcy prawni z Kancelarii pełnią funkcje Inspektora Ochrony Danych w przedsiębiorstwie.

Usługa Inspektora Ochrony Danych jest realizowana w ramach abonamentów miesięcznych.


Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych do realizacji w ramach umowy.

 1. Analiza źródeł pozyskiwanych danych, zwłaszcza podczas kształtowania relacji z współpracującymi podmiotami, z wskazywaniem podstaw do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Weryfikacja zawieranych przez Spółkę umów pod kątem zasadności zamieszczenia w ich treści zapisów w przedmiocie powierzenia danych do przetwarzania lub dotyczących zachowania poufności w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
 3. Weryfikacja rejestru umów powierzenia, rejestru czynności, rejestru kategorii czynności.
 4. Monitorowanie zapisów Polityki bezpieczeństwa o pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym obowiązującym w Spółce. W przypadku zmian organizacyjnych, stosowanych zabezpieczeń, obowiązujących przepisów lub innych modyfikacji, które mają wpływ na poprawność zapisów dokumentacji ochrony danych, IOD powinien na bieżąco uwzględniać je w powyżej wskazanej dokumentacji. W razie konieczności, wprowadzane modyfikacje powinny być uzgadniane z osobami decyzyjnymi w obszarach wprowadzanych zmian. IOD powinien każdorazowo informować osoby działające na rzecz Spółki o zmianach w dokumentacji.
 5. Zawiadamianie Administratora Danych Osobowycho: 
  1. nieopracowaniu lub brakach w dokumentacji przetwarzania danych lub jej elementach oraz działaniach podjętych w celu doprowadzenia dokumentacji do wymaganego stanu, w tym przedstawienie do wdrożenia projektów dokumentów usuwających stan niezgodności;
  2. nieaktualności dokumentacji, o której mowa powyżej oraz przedstawia do wdrożenia projekty dokumentów aktualizacyjnych;
 6. Kontrola nad uaktualnianiem ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 7. Kontrola kompletności i zgodności ze stanem faktycznym przechowywanych upoważnień do przetwarzania danych oraz oświadczeń o zachowaniu poufności wydawanych dla osób działających na rzecz Spółki.
 8. Prowadzenie lub kontrola nad uaktualnianiem ewidencji kluczy i dostępu do pomieszczeń w Spółce.
 9. Szkolenie osób działających na rzecz Spółki z zakresu obowiązującej dokumentacji ochrony danych, ze szczególnym uwzględnieniem omówienia obowiązków Użytkownika. Szkolenia realizowane przez IOD powinny być także organizowane w związku z wprowadzaniem znaczących zmian w procesie przetwarzania danych wynikających ze zmian w obowiązującej w Spółce dokumentacji lub przepisach prawa.
 10. Sporządzanie planu sprawdzeń ochrony danych.
 11. Realizacja sprawdzeń ochrony danych osobowych w Spółce. IOD przeprowadza sprawdzenia planowane oraz z wskazania Prezesa Urzędu.
 12. Sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonego sprawdzenia wraz z wydaniem wskazówek, zaleceń w przedmiocie proponowanych zmian i planowanych działań. W przypadku zaistnienia naruszeń ochrony danych osobowych w Spółce, IOD zawiadamia o nieprawidłowościach oraz wskazuje czynności naprawcze, mające przywrócić w Spółce stan zgodny z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi oraz obowiązującego prawa.
 13. Bieżąca konsultacja z osobami działającymi na rzecz Spółki w przypadku ich wątpliwości związanych z ochroną przetwarzanych danych.
 14. Współpraca z Administratorem Systemu Informatycznego, zwłaszcza przy wprowadzaniu nowych programów oraz zabezpieczeń systemu informatycznego.
 15. Prowadzenie i aktualizacja Rejestru zbiorów danych.
 16. Odpowiedzi na pisma w przedmiocie przetwarzania danych osobowych nadawane przez osoby, których dane dotyczą lub innych Administratorów danych.
 17. Przyjmowanie sprzeciwów, wniosków od przetwarzania danych i monitorowanie zastosowania się do sprzeciwu (kontrola czy dane osoby wnoszącej sprzeciw faktycznie zaprzestały być przetwarzane).
 18. Współpraca z kontrahentami Spółki w sprawie powierzenia danych pomiędzy podmiotami. 
 19. Monitorowanie zakresu danych zawartych w prowadzonych przez Spółkę zbiorach danych, w tym zwłaszcza analizowanie nowo wprowadzanych do obrotu formularzy, ankiet, oświadczeń itd., za pośrednictwem których zbierane są dane osobowe.
 20. Konstruowanie klauzul zgody na przetwarzanie danych od osób, których dane dotyczą oraz klauzul informacyjnych o ADO.
 21. Obsługa w zakresie ochrony danych projektów realizowanych przez Spółkę dotowanych ze środków zewnętrznych.
 22. Obsługa skrzynki mailowej dedykowanej do zagadnień z zakresu ochrony danych.