Ochrona danych

Ochrona danych

Radca prawny dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska jest ekspertem z zakresu ochrony danych. Specjalizację w obszarze ochrony danych rozpoczęła w 2009 roku wdrażając w przedsiębiorstwa postanowienia ustawy o ochronie danych 1997 roku. Wieloletnia praktyczna praca przy rozwiązywaniu zagadnień bezpieczeństwa informacji pozwoliła na zdobycie koniecznego doświadczenia.

Maj 2019 roku był momentem pogłębienia daleko idącej specjalizacji i efektywnego wdrażania RODO w wielu przedsiębiorstwach. Obecnie radca prawny dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska ma zrealizowanych kilkadziesiąt wdrożeń procedur ochrony danych w przedsiębiorstwach. Co miesiąc Kancelaria realizuje także audyty prawne z zakresu ochrony danych. Realizujemy także szkolenia specjalistyczne.

Pełnimy funkcje Inspektorów Ochrony Danych dla wielu przedsiębiorców.


Nasze usługi:

 • wdrożenie ochrony danych w przedsiębiorstwie,
 • audyt z zakresu ochrony danych,
 • pełnienie funkcji inspektora ochrony danych w przedsiębiorstwie,
 • cykliczne kontrole ochrony danych w firmach,
 • szkolenia specjalistyczne z zakresu ochrony danych. 


Co nas wyróżnia: 

 • praktyczne podejście,
 • nakierowanie na rozwiązywanie problemów,
 • wdrażanie procedur które mają usprawniać pracę organizacji i zabezpieczać klienta. 


Jakie branże m.in. obsługujemy z zakresu ochrony danych:

 • firmy produkcyjne,
 • podmioty medyczne,
 • firmy it,
 • biura rachunkowe,
 • brokerzy,
 • zarządcy nieruchomości,
 • firmy usługowe,
 • sklepy internetowe,
 • agencje pracy tymczasowej,
 • firmy pożyczkowe,
 • firmy transportowe.


W ramach wdrożenia ochrony danych realizujemy następujące czynności:

 • opracowanie Polityk Bezpieczeństwa,
 • przygotowanie klauzul w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego,
 • przygotowanie umów o powierzeniu do przetwarzania danych dla kontrahentów oraz klauzul do umów,
 • przygotowanie klauzul na stronę internetową i do mailingu odnośnie ochrony danych,
 • przeprowadzenie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i zgłoszenia do Prezesa Urzędu,
 • szkolenie z ochrony danych przygotowane przez IODO dla pracowników,
 • przygotowanie upoważnień dla pracowników i stażystów do przetwarzania danych,
 • przygotowanie rejestru kategorii czynności przetwarzania,
 • przygotowanie rejestru czynności przetwarzania danych,
 • przygotowanie rejestru incydentów.

Dokonujemy weryfikacji aktów wewnętrznych obowiązujących w firmie i integrujemy je z Politykami ochrony danych.

Opracowujemy analizy ryzyka dla organizacji.

Istnieje możliwość objęcia przez  radcę prawnego z Kancelarii funkcji Inspektora Ochrony Danych w przedsiębiorstwach. W takim przypadku sprawujemy bieżący nadzór nad ochroną danych w firmie i realizujemy bieżące czynności.


O czym warto pamiętać w związku z RODO

 1. Realizacja obowiązku informacyjnego dla Klientów, kontrahentów, pracowników.
 2. Powołanie Inspektora Ochrony Danych.
 3. Obowiązek informowania Prezesa UODO o incydencie/ wycieku danych osobowych w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszeń. Jeżeli naruszenie stwierdzi podmiot przetwarzający (procesor) – ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to administratorowi. Formalne wymogi zgłoszenia (art. 33 RODO);
 4. Ochrona danych osobowych małoletnich (musi być zgoda rodzica na przetwarzanie danych małoletniego od lat 13);
 5. Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (art. 30 RODO). W rejestrze uwzględnia się: dane ADO, cele przetwarzania, kategorie danych osobowych i kategorie osób, których dane te dotyczą, kategorie odbiorców, przekazanie danych do państwa trzeciego, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
 6. Dokonanie przez ADO oceny skutków dla ochrony danych, jeżeli przetwarzanie ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych (art. 35 RODO). Wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności występuje w szczególności jeżeli przetwarzanie wiąże się z użyciem nowych technologii, gdy operacje przetwarzania są nowe i administrator wcześniej nie dokonywał oceny ich skutków lub gdy przetwarzanie miało miejsce w odleglej perspektywie czasowej.
 7. Prezes UODO weryfikuje, jak administratorzy dbają o realizację obowiązków wynikających z RODO, przez co zasadne jest opisanie wdrożonych rozwiązań w wewnętrznej dokumentacji (Polityce bezpieczeństwa);
 8. Prowadzenie rejestru kategorii czynności;
 9. Zawieranie umów powierzenia do przetwarzania danych. Elementy umowy zostały wskazane w art. 28 ust. 3 RODO: przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora. Podpowierzenie może mieć miejsce wyłącznie w przypadku uprzedniej ogólnej lub szczegółowej pisemnej zgody administratora;
 10. Profilowanie jest czynnością wchodzącą w zakres przetwarzania danych osobowych, a więc musi występować podstawa do przetwarzania, aby móc np. budować profile użytkowników (pod warunkiem, że profile zawierać będą dane osobowe).